เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่

LINE + Rabbit and potential for 720 Degree Customer View


720 degree customer view

สิ่งที่คุณกำลังจะอ่านต่อไปนี้ เป็นบันทึกความคิดโดยใช้สมมติฐานของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว นอกจากที่ผู้เขียนเป็นลูกค้าของธุรกิจในบทความนี้แล้ว ผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับธุรกิจดังกล่าวและบทความนี้มิได้กล่าวอ้างว่าธุรกิจดังกล่าวทำหรือไม่ทำอะไร คุณสามารถตรวจสอบว่าธุรกิจในบทความนี้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานอะไรได้ โดยการอ้างอิงกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงในการใช้งานของแต่ละธุรกิจ

Rabbit LINE Pay : Customer 720 and more!

360 Degree = รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า

720 Degree = 360 + รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและสิ่งรอบตัวของลูกค้า

720 Degree Customer View เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพราะ footprint ในการใช้ชีวิตของคนทั่วไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ไม่ว่าจะเป็น email, Facebook, Instagram, Twitter, LINE, เวบไซท์ต่างๆ ฯลฯ จึงทำให้สามารถนำข้อมูลในการใช้ชีวิตของลูกค้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาการบริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมากขึ้น

LINE และ LINE Pay เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้งานชาวไทยเป็นอย่างมาก การร่วมมือกันระหว่าง LINE Pay และ Rabbit จึงไม่เพียงแค่เพิ่มฐานลูกค้าของระบบ online+offline payment services แต่ยังจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองบริษัทสร้าง 720 Degree Customer View ที่มีความแม่นยำให้ และผันตัวเองเป็น information broker ที่แข็งแกร่งได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวเป็นเพียงมุมมองผู้เขียนเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นไปได้ทางเทคนิค แต่การนำข้อมูลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการมาใช้งานนั้น จะต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงการใช้งาน และกฏหมายท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่

Data sets ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการร่วมมือในครั้งนี้จะมีความท้าทายสำหรับทีมงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน data engineering, infrastructure, data science, privacy & governance

สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับข้อมูล การร่วมมือในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องน่าตามว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร