เดตาซายแอนซ์·คาเฟ่

Four types of Data Warehouse "Architectures"


Data Warehouse Business Intelligence

สถาปัตยกรรม data warehouse ทั้ง 4 แบบ ตามที่นิยามโดย Ross และ Kimball

แผนผัง architecture ของ data warehouse ทั้ง 4 แบบ